PRZYSZŁE CENTRUM

W Okolicy skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ul. Olszewskiego w Kielcach powstaje jedno z nowocześniejszych miejsc do praktycznej nauki zawodu w regioniE– Centrum Kształcenia Praktycznego - CK Technik, którego celem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry dla branży metalowo – odlewniczej, informatycznej, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTRONICZNEJ. 

Obiekty CK Technik powstaną w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”Osi 6 ,, Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 30 600 000, 00 PLN, zaś całkowita wartość projektu: 44 280 000,00 PLN.


Zakres zadań obejmuje m.in. prace budowlane tj. utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy 500 uczniów i słuchaczy do 2023 roku. Przyświecają nam również cele związane z poprawą atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez dostęp uczniów i słuchaczy do nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, poprawą sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych. Efektem realizowanego projektu będzie ośrodek edukacyjny, którego największą wartością  będą nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownie i warsztaty do praktycznej nauki zawodu, w których znajdować się będą maszyny i urządzenia, na jakich prowadzona jest działalność produkcyjna w przedsiębiorstwach zapewniająca rzeczywiste warunki miejsca pracy.

Koncepcja funkcjonowania CK Technik jest również bardzo nowatorska. Stawiamy mocno na współpracę z przedsiębiorcami w tworzeniu procesu kształcenia. Chcemy, aby uczniowie i słuchacze zdobywali wiedzę od najlepszych, czyli przyszłych pracodawców. Dlatego przedsiębiorcy zostaną zaangażowani w proces edukacji jako mistrzowie i instruktorzy nauki zawodu. Jednak nie poprzestajemy na tym. Przyjęliśmy założenie, iż w Centrum będzie obowiązywał dualny model kształcenia a więc nauka odbywać się będzie zarówno w CK Technik, jak również bezpośrednio na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie.

Dodatkowo baza warsztatowa będzie umożliwiać naukę zawodu oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla wielu zawodów, co pozwoli na kształcenie w jednym miejscu specjalistów w wielu dziedzinach.

Metody nauczania będą nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów jakie zgłaszają przedsiębiorcy lub występują w rzeczywistości rynkowej i gospodarczej. Takie podejście wynika z badań i doświadczeń, które potwierdzają, że nauka przynosi najlepsze efekty jeśli ma wymiar praktyczny i dotyczy rozwiązywania faktycznie istniejących zagadnień i problemów.


Zawody w jakich będziemy kształcić: 

 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • mechanik precyzyjny
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • technik mechanik (monter maszyn i urządzeń)
 • operator obrabiarek skrawających, w tym CNC
 • technik mechanik (operator obrabiarek skrawających)
 • mechatronik
 • technik mechatronik
 • ślusarz
 • technik mechanik (ślusarz)
 • blacharz
 • spawacz
 • tokarz
 • frezer
 • szlifierz
 • technik informatyk
map

CK Technik to  nowoczesny ośrodek z elastycznĄ ofertą kształcenia dopasowaną do zmieniającego się rynku pracy.